电子书在线观看
三字经目录
三字经介绍
三字经 Flash儿歌
三字经 mp3播放
三字经 大字拼音版(上)
三字经 大字拼音版(下)
三字经 英文版本
三字经 文字译文(上)
三字经 三字经 文字译文(下)
三字经 视频读解(上)
三字经 视频读解(下)
三字经 Flash讲解全集
三字经 故事集
mp3资料下载
蒙学读物
弟子规
千字文
百家姓
三字经
增广贤文
声律启蒙
笠翁对韵

《三字经》大字拼音版 一 (下载doc文件)
rén zhī chū xìng běn shàn
人 之 初 , 性 本 善。
xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
性 相 近 , 习 相 远。
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān
苟 不 教 , 性 乃 迁。
jiào zhī dào guì yǐ zhuān
教 之 道 , 贵 以 专。
xī mèng mǔ zé lín chǔ
昔 孟 母 , 择 邻 处。
zǐ bù xué duàn jī zhù
子 不 学 , 断 机 杼。
dòu yān shān yǒu yì fāng
窦 燕 山 , 有 义 方。

jiào wǔ zǐ míng jù yáng
教 五 子 , 名 俱 扬。
yǎng bú jiào fù zhī guò
养 不 教 , 父 之 过。
jiào bù yán shī zhī duò
教 不 严 , 师 之 惰。
zǐ bù xué fēi suǒ yí
子 不 学 , 非 所 宜。
yòu bù xué lǎo hé wéi
幼 不 学 , 老 何 为。
yù bù zhuó bù chéng qì
玉 不 琢 , 不 成 器。
rén bù xué bù zhī yì
人 不 学 , 不 知 义。
wèi rén zǐ fāng shào shí
为 人 子 , 方 少 时。
qīn shī yǒu xí lǐ yí
亲 师 友 , 习 礼 仪。
xiāng jiǔ líng néng wēn xí
香 九 龄 , 能 温 席。
xiào yú qīn suǒ dāng zhí
孝 于 亲 , 所 当 执。
róng sì suì néng ràng lí
融 四 岁 , 能 让 梨。
tì yú zhǎng yí xiān zhī
弟 于 长 , 宜 先 知。
shǒu xiào tì cì jiàn wén
首 孝 弟 , 次 见 闻。
zhī mǒu shù shí mǒu wén
知 某 数 , 识 某 文。
yī ér shí shí ér bǎi
一 而 十 , 十 而 百。
bǎi ér qiān qiān ér wàn
百 而 千 , 千 而 万。
sān cái zhě tiān dì rén
三 才 者 , 天 地 人。
sān guāng zhě rì yuè xīng
三 光 者 , 日 月 星。
sān gāng zhě jūn chén yì
三 纲 者 , 君 臣 义。
fù zǐ qīn fū fù shùn
父 子 亲 , 夫 妇 顺。
yuē chūn xià yuē qiū dōng
曰 春 夏 , 曰 秋 冬。
cǐ sì shí yùn bù qióng
此 四 时 , 运 不 穷。
yuē nán běi yuē xī dōng
曰 南 北 , 曰 西 东。
cǐ sì fāng yìng hū zhōng
此 四 方 , 应 乎 中。
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ
曰 水 火 , 木 金 土。
cǐ wǔ xíng běn hū shù
此 五 行 , 本 乎 数。
yuē rén yì lǐ zhì xìn
曰 仁 义 , 礼 智 信。
cǐ wǔ cháng bù róng wěn
此 五 常 , 不 容 紊。
dào liáng shū mài shǔ jì
稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。
cǐ liù gǔ rén suǒ shí
此 六 谷 , 人 所 食。
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ
马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。
cǐ liù chù rén suǒ sì
此 六 畜 , 人 所 饲。
yuē xǐ nù yuē āi jù
曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。
ài wù yù qī qíng jù
爱 恶 欲 , 七 情 具。
páo tǔ gé mù shí jīn
匏 土 革 , 木 石 金。
sī yǔ zhú nǎi bā yīn
丝 与 竹, 乃 八 音。
gāo zēng zǔ fù ér shēn
高 曾 祖 , 父 而 身。
shēn ér zǐ zǐ ér sūn
身 而 子 , 子 而 孙。
zì zǐ sūn zhì xuán zēng
自 子 孙 , 至 玄 曾
nǎi jiǔ zú rén zhī lún
乃 九 族 , 人 之 伦。
fù zǐ ēn fū fù cóng
父 子 恩 , 夫 妇 从。
xiōng zé yǒu dì zé gōng
兄 则 友 , 弟 则 恭。
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng
长 幼 序 , 友 与 朋。
jūn zé jìng chén zé zhōng
君 则 敬 , 臣 则 忠。
cǐ shí yì rén suǒ tóng
此 十 义 , 人 所 同。
fán xùn méng xū jiǎng jiū
凡 训 蒙 , 须 讲 究。
xiáng xùn gǔ míng jù dòu
详 训 诂 , 明 句 读。
wéi xué zhě bì yǒu chū
为 学 者 , 必 有 初。
xiǎo xué zhōng zhì sì shū
小 学 终 , 至 四 书。
lún yǔ zhě èr shí piān
论 语 者 , 二 十 篇。
qún dì zǐ jì shàn yán
群 弟 子 , 记 善 言。
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ
孟 子 者 , 七 篇 止。
jiǎng dào dé shuō rén yì
讲 道 德 , 说 仁 义。
zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ
作 中 庸 , 子 思 笔。
zhōng bù piān yōng bú yì
中 不 偏 , 庸 不 易。


zuò dà xué nǎi zēng zǐ
作 大 学 , 乃 曾 子。
zì xiū qí zhì píng zhì
自 修 齐 , 至 平 治。
xiào jīng tōng sì shū shú
孝 经 通 , 四 书 熟。
rú liù jīng shǐ kě dú
如 六 经 , 始 可 读。
shī shū yì lǐ chūn qiū
诗 书 易 , 礼 春 秋。
hào liù jīng dāng jiǎng qiú
号 六 经 , 当 讲 求。
yǒu làn shān yǒu guī cáng
有 连 山 , 有 归 藏。
yǒu zhōu yì sān yì xiáng
有 周 易 , 三 易 详。
yǒu diǎn mó yǒu xùn gào
有 典 谟 , 有 训 诰。
yǒu shì mìng shū zhī ào
有 誓 命 , 书 之 奥。
wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ
我 周 公 , 作 周 礼。
zhù liù guān cún zhì tǐ
著 六 官 , 存 治 体。
dà xiǎo dài zhù lǐ jì
大 小 戴 , 注 礼 记。
shù shèng yán lǐ yuè bèi
述 圣 言 , 礼 乐 备。
yuē guó fēng yuē yǎ sòng
曰 国 风 , 曰 雅 颂。
hào sì shī dāng fěng yǒng
号 四 诗 , 当 讽 咏。
shī jì wáng chūn qiū zuò
诗 既 亡 , 春 秋 作。
yù bāo biǎn bié shàn è
寓 褒 贬 , 别 善 恶。
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng
三 传 者 , 有 公 羊。
yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
有 左 氏 , 有 谷 梁。
jīng jì míng fāng dú zǐ
经 既 明 , 方 读 子。
cuō qí yào jì qí shì
撮 其 要 , 记 其 事。
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng
五 子 者 有 荀 扬。
wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
文 中 子 , 及 老 庄。
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ
经 子 通 , 读 诸 史。
kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
考 世 系 , 知 终 始。
zì xī nóng zhì huáng dì
自 羲 农 , 至 黄 帝。
hào sān huáng jū shàng shì
号 三 皇 , 居 上 世。
táng yǒu yú hào èr dì
唐 有 虞 , 号 二 帝。
首页 | 少儿国学启蒙 | 英文国学全集 | 站点地图